Thông qua ứng dụng

Những gì đã được đầu vào, nó sẽ không được sử dụng cho mục đích khác ngoài thời gian này các hoạt động tuyển dụng.

名前 Name in your language

名前(英語表記)Name in English

性別 Sex

年齢 Age

出身国 Country

現在の職業 Current job

電話番号 Tel Number

住   所 Address

Eメール E-mail

メール(再) E-mail (confirm)

送信前に記入漏れがないかご確認ください。

Thank You For Applying